Účtovníctvo - informácie

V teórii nájdeme 4 základné funkcie účtovníctva: 1. dokumentačná, 2. informačná, 3. kontrolná, 4. účtovníctvo je základňou pre rozhodovanie

1. dokumentačná funkcia – prostredníctvo účtovných dokladov a zápisov dokumentuje „ dianie v podniku „
2. informačná funkcia – poskytuje informácie pre jednotlivých používateľov : informácie využívajú vlastníci, manažment, banky, štát......
3. kontrolná funkcia - slúži pre hodnotenie hospodárnosti a rentability.
4. účtovníctvo je základňou pre rozhodovanie – na základe relevantných informácií z účtovného systému je možné prijímať správne rozhodnutia

Hlavná právna norma, ktorá upravuje účtovníctvo na Slovensku je zákon č. 431/2002 o účtovníctve.

Na Slovensku sa súčasnosti používajú 2 účtovné sústavy:

  1. Jednoduché účtovníctvo
  2. Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo:

Niekedy sa nazýva aj daňovým účtovníctvom. Nejedná sa o účtovníctvo v pravom slova zmysle. Nepoužíva žiadne účty. Ide o systematický zápis peňažných príjmov a výdavkov v peňažnom denníku, evidenciu majetku a ostané pomocné knihy. Hospodársky výsledok ( zisk, strata ) je rozdiel medzi peňažnými príjmami a výdavkami.

V jednoduchom účtovníctve môžu účtovať:

Účtovné knihy:

V jednoduchom účtovníctve sa používajú nasledovné účtovné knihy:

Peňažný denník – eviduje príjmy a výdavky peňažných prostriedkov, stav peňažných prostriedkov, priebežné položky

Kniha pohľadávok a kniha záväzkov – obsahuje informácie o dlžníkoch, veriteľoch, výške pohľadávok a záväzkov, preddavkoch, úveroch ,daňových pohľadávkach a záväzkoch.....

Pomocné knihy – napr. kniha o zložkách majetku atď .....

Podvojné účtovníctvo:

Podvojné účtovníctvo musia používať všetky subjekty zapísané v obchodnom registri. Pre túto sústavu sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každá operácia sa musí zúčtovať na dvoch účtoch na opačných stranách. Účty (účet), na ktorých sa účtuje rovnaká hospodárska operácia, sa označujú ako súvzťažne účty a zápisy o nej na opačných stranách dvoch účtov sú označované ako súvzťažné zápisy. Účtuje sa teda na strane MD ( má dať ) a strane DAL. Na strane MD sa účtuje vždy prírastok aktív, úbytok pasív a náklady. Na strane DAL sa účtuje úbytok aktív, prírastok pasív a výnosy.

Účtovné knihy:

V podvojnom účtovníctve sa používajú nasledovné účtovné knihy:

Účtovný denník – účtovné zápisy sú v ňom usporiadané chronologicky a ktorým sa preukazuje ním zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov

Hlavná kniha – účtovné zápisy sú usporiadané z vecného hľadiska systematicky na účty majetku, záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.

Všetky účty použité na účtovanie sa nachádzajú v účtovnom rozvrhu. Tento sa skladá zo syntetických a analytických účtov. Syntetické účty sú definované v účtovnej osnove, ale účtovná jednotka si môže vytvoriť aj vlastné. Analytické účty si tvorí účtovná jednotka podľa vlastného uváženia a podľa interných potrieb.

Účtovná závierka:

Výsledným „produktom“ účtovníctva je účtovná závierka. Účtovná závierka sa zostavuje najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia. Účelom je prezentácia hospodárenia spoločnosti, stavu majetku a záväzkov k obdobiu za ktoré sa zostavuje. Musí obsahovať základné formálne náležitosti ako názov spoločnosti, IČO, obdobie, podpis atď ...

V jednoduchom účtovníctve sa skladá z výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch. V podvojnom účtovníctve obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Overenie audítorom:

Účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť overená audítorom ak spĺňa aspoň 2 z 3 podmienok:

Účtovné obdobie:

Účtovným obdobím je kalendárny rok, alebo hospodársky rok, ktorý predstavuje 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Účtovná jednotka nemusí používať ako účtovné obdobie kalendárny rok, ale na základe oznámenia na daňový úrad aj ľubovoľných 12 po sebe idúcich mesiacov.


Tiež by Vás mohlo zaujímať:

Viac informácií získate na www.uctodane.sk